Nowy START

Nowy START”

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Wałowej 4 w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Go­spo­dar­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres re­ali­za­cji: 01.08.2019 – 31.07.2021

Cel projektu: wzrost ak­tyw­no­ści spo­łecz­no­-za­wo­do­wej oraz zdol­no­ści do za­trud­nie­nia 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem i wy­klu­czo­nych spo­łecz­nie z terenu powiatu cie­szyń­skie­go poprzez kom­plek­so­we dzia­ła­nia na rzecz in­te­gra­cji osób z za­sto­so­wa­niem in­stru­men­tów aktywnej in­te­gra­cji w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 30 li­sto­pa­da 2020 roku.

Adresaci projektu: osoby w wieku od 18 do 55 lat, za­miesz­ka­łe na terenie powiatu cie­szyń­skie­go, wy­klu­czo­ne spo­łecz­nie bądź za­gro­żo­ne wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym wy­ni­ka­ją­cym z przy­naj­mniej jednej z poniżej wy­mie­nio­nych prze­sła­nek:

 1. osoby nie­peł­no­spraw­ne z orze­cze­niem 8 osób (4K, 4M) – w tym osoby upo­śle­dzo­ne in­te­lek­tu­al­nie w stopniu lekkim lub upo­śle­dzo­ne w stopniu lekkim i za­bu­rzo­ne­/cho­re psy­chicz­nie, lub tylko z obniżoną spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną i za­bu­rzo­ne lub chore psy­chicz­nie, w tym osoby po­sia­da­ją­ce stopień umiar­ko­wa­ny lub znaczny;
 2. osoby bez­ro­bot­ne za­re­je­stro­wa­ne w UP, za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do tzw. III profilu lub osoby bierne zawodowo;
 3. osoby ko­rzy­sta­ją­ce ze świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo­łecz­nej lub kwa­li­fi­ku­ją­ce się do objęcia wspar­ciem pomocy spo­łecz­nej;
 4. osoby opusz­cza­ją­ce pieczę za­stęp­czą lub zakłady karne;
 5. osoby ko­rzy­sta­ją­ce z Programu Ope­ra­cyj­ne­go Pomoc Żyw­no­ścio­wa;
 6. osoby bezdomne lub do­tknię­te wy­klu­cze­niem z dostępu do mieszkań w ro­zu­mie­niu Wy­tycz­nych Ministra In­fra­struk­tu­ry i Rozwoju w zakresie mo­ni­to­ro­wa­nia postępu rze­czo­we­go i re­ali­za­cji pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych na lata 2014-2020.

Formy wsparcia dla uczest­ni­ków projektu:

 1. do­radz­two i kon­sul­ta­cje – in­dy­wi­du­la­ne spo­tka­nia każdego uczest­ni­ka projektu z doradcą za­wo­do­wym, pra­cow­ni­kiem so­cjal­nym oraz psy­cho­lo­giem;
 2. szko­le­nia miękkie – re­ali­za­cja warsz­ta­tów z zakresu umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­nych, umie­jęt­no­ści in­ter­per­so­nal­nych, edukacji fi­nan­so­wej, umie­jęt­no­ści po­ru­sza­nia się po rynku pracy z ele­men­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej; 
 3. szko­le­nia zawodowe – kończące się eg­za­mi­nem i wydaniem cer­ty­fi­ka­tu po­twier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie nowych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych;
 4. staże – re­ali­zo­wa­ne będą na jednym z czterech warsz­ta­tów w Fundacji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM”: kuchni, pralni, ma­nu­fak­tu­rze WellDone oraz warsz­ta­cie po­rząd­ko­wym przez okres 6 miesięcy.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:

 1. uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji przez 18 osób (10 kobiet, 8 mężczyzn);
 2. aktywne po­szu­ki­wa­nie pracy przez 16 osób (9 kobiet, 7 mężczyzn); 
 3. podjęcia pracy przez 11 osób (6 kobiet, 5 mężczyzn).

Udział w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY, za­in­te­re­so­wa­nych do wzięcia w nim udziału za­pra­sza­my do kontaktu z punktem re­kru­ta­cyj­nym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu: 999 131,70 zł

Kwota do­fi­nan­so­wa­nia z Unii Eu­ro­pej­skiej: 949 175,11 zł.