Pokonać bezdomność

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” re­ali­zu­je program „Pokonać bez­dom­no­ść” Jest to program wsparcia dla osób bez­dom­nych po­le­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu działań in­ter­wen­cyj­nych i ak­ty­wi­zu­ją­cych dla osób bez­dom­nych.

Miejscem udzie­le­nia wsparcia jest teren miasta Biel­ska­-Bia­łej oraz Cieszyna. W Biel­sku­-Bia­łej pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia stre­etwor­kin­go­we, skie­ro­wa­ne do osób bez­dom­nych prze­by­wa­ją­cych w prze­strze­ni pu­blicz­nej. 

Osoby w kryzysie bez­dom­no­ści są objęte wie­lo­to­ro­wym wspar­ciem. 

Za­pew­nio­na jest pomoc prawna, psy­cho­lo­gicz­na i te­ra­peu­tycz­na dla miesz­kań­ców biel­skich i cie­szyń­skich placówek, a także doraźna pomoc żyw­no­ścio­wa, w tym również ciepły posiłek.

W ramach projektu pro­wa­dzo­ne są zajęcia i warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne z zakresu ak­ty­wi­za­cji spo­łecz­nej i za­wo­do­wej. Są to szko­le­nia kom­pe­ten­cji miękkich ( warsztat umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­nych, trening za­rzą­dza­nia własnym budżetem, warsztat umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z re­adap­ta­cją na rynek pracy), a także warsz­ta­ty ani­mu­ją­ce i ak­ty­wi­zu­ją­ce spo­łecz­ność oraz szko­le­nie zawodowe w postaci warsz­ta­tów sto­lar­skich. 

Projekt prze­wi­du­je po­wsta­nie w budynku schro­ni­ska w pełni wy­po­sa­żo­ne­go warsz­ta­tu sto­lar­skie­go, w którym miesz­kań­cy będą mogli wy­ko­ny­wać prace z obróbki drewna. 

Dzia­ła­nia odbywają się we współ­pra­cy z innymi podmio­ta­mi wspie­ra­ją­cy­mi osoby w kryzysie bez­dom­no­ści (m. in. Miejskim Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Biel­sku­-Bia­łej, Miejskim Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Cie­szy­nie, Sto­wa­rzy­sze­niem Pomocy Wza­jem­nej „Być Razem”).

Projekt jest do­fi­nan­so­wa­ny ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Spo­łecz­nej „Pokonać bez­dom­ność. Program pomocy osobom bez­dom­ny­m” Edycja 2022

Kwota do­fi­nan­so­wa­nia 130 000,00 zł

cał­ko­wi­ta wartość projektu 145 900,00 zł