Lepszy Ty

Lepszy Ty”

Projekt re­­a­li­­zo­­wa­­ny przez Fundację Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­­szy­­nie przy ul. Wałowej 4 w par­t­ne­r­stwie ze Sto­­wa­­rzy­­sze­­niem Wspie­­ra­­nia Ini­­cja­­tyw Go­­spo­­da­r­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­­szy­­nie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres re­­a­li­­za­­cji:01.01.2021 – 30.06.2023

Cel projektu:: wzrost ak­tyw­no­ści spo­łecz­no­-za­wo­do­wej oraz zdol­no­ści do za­trud­nie­nia 200 osób (110 K, 90 M) tym 12 osób (6 K, 6 M) nie­peł­no­spraw­nych, za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem i wy­klu­czo­nych spo­łecz­nie z terenu powiatu cie­szyń­skie­go poprzez kom­plek­so­we dzia­ła­nia na rzecz in­te­gra­cji osób z za­sto­so­wa­niem in­stru­men­tów aktywnej in­te­gra­cji w okresie 30 miesięcy od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023.

Adresaci projektu: w wieku 18 do 55 lat, za­miesz­ku­ją­cych na terenie powiatu cie­szyń­skie­go, w tym 48 osób za­miesz­ku­ją­cych miasto po­wia­to­we – Cieszyn, średnio po 24 osoby z gmin miej­skich oraz miej­sko­-wiej­skich (Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień) oraz średnio po 8 osób z gmin wiej­skich (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Ze­brzy­do­wi­ce). Będą to osoby wy­klu­czo­ne spo­łecz­nie bądź za­gro­żo­ne wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym wy­ni­ka­ją­cym z przy­naj­mniej jednej z niżej wy­mie­nio­nych prze­sła­nek:

 1. osoby nie­peł­no­spraw­ne z orze­cze­niem (12 osób; 6 K, 6 M) – w tym osoby upo­śle­dzo­ne in­te­lek­tu­al­nie w stopniu lekkim lub upo­śle­dzo­ne w stopniu lekkim i za­bu­rzo­ne­/cho­re psy­chicz­nie, lub tylko z obniżoną spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną i za­bu­rzo­ne lubchore psy­chicz­nie, w tym osoby po­sia­da­ją­ce stopień umiar­ko­wa­ny lub znaczny;
 2. bez­ro­bot­ne za­re­je­stro­wa­ne w UP lub osoby bierne zawodowo, wobec których za­sto­so­wa­nie wy­łącz­nie in­stru­men­tów i usług rynku pracy jest nie­wy­star­cza­ją­ce i istnieje ko­niecz­ność za­sto­so­wa­nia w pierw­szej ko­lej­no­ści usług aktywnej in­te­gra­cji o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym,
 3. ko­rzy­sta­ją­ce ze świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo­łecz­nej lub kwa­li­fi­ku­ją­ce się do objęcia wspar­ciem pomocy spo­łecz­nej – opusz­cza­ją­ce pieczę za­stęp­czą lub zakłady karne
 4. ko­rzy­sta­ją­ce z PO PŻ – po­trze­bu­ją­ce wsparcia w co­dzien­nym funk­cjo­no­wa­niu – bezdomne lub do­tknię­te wy­klu­cze­niem z dostępu do mieszkań w ro­zu­mie­niu Wy­tycz­nych MIiR w zakresie mo­ni­to­ro­wa­nia postępu rze­czo­we­go i re­ali­za­cji PO na lata 2014-2020.

Formy wsparcia dla ucze­st­ni­­ków projektu:

 1. do­­ra­dz­two i ko­n­su­l­ta­­cje – in­­dy­­wi­­du­­la­­ne spo­­t­ka­­nia każdego ucze­st­ni­­ka projektu z doradcą za­­wo­­do­­wym, pra­­co­w­ni­­kiem so­­cja­l­nym oraz psy­­cho­­lo­­giem;
 2. do­radz­two grupowe – re­­a­li­­za­­cja war­sz­ta­­tów z zakresu umie­­ję­t­no­­­ści psy­­cho­­lo­­gi­cz­no­­-spo­­łe­cz­nych, umie­­ję­t­no­­­ści in­­te­r­pe­r­so­­na­l­nych, edukacji fi­­na­n­so­­wej, umie­­ję­t­no­­­ści po­­ru­­sza­­nia się po rynku pracy z ele­­me­n­ta­­mi ekonomii spo­­łe­cz­nej;
 3. szko­­le­­nia zawodowe – kończące się eg­za­­mi­­nem i wydaniem ce­r­ty­­fi­­ka­­tu po­­twie­r­dza­­ją­­ce­­go uzy­­ska­­nie nowych kwa­­li­­fi­­ka­­cji za­­wo­­do­­wych;
 4. staże – re­­a­li­­zo­­wa­­ne będą na terenie całego powiatu cieszyńskiego, w tym na jednym z czterech war­sz­ta­­tów w Fundacji Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „BYĆ RAZEM”: kuchni, pralni, ma­­nu­­fa­k­tu­­rze WellDone oraz war­sz­ta­­cie po­­rzą­d­ko­­wym przez okres 5 miesięcy.

Pla­­no­­wa­­ne efekty re­­a­li­­za­­cji projektu:

 1. uzy­­ska­­nie kwa­­li­­fi­­ka­­cji przez 120 osób (66 kobiet, 54 mężczyzn);
 2. aktywne po­­szu­­ki­­wa­­nie pracy przez 67 osób (37 kobiet, 30 mężczyzn);
 3. podjęcia pracy przez 50 osób (27 kobiet, 23 mężczyzn).

Udział w pro­­je­k­cie jest BEZPŁATNY, za­­i­n­te­­re­­so­­wa­­nych do wzięcia w nim udziału za­­pra­­sza­­my do kontaktu z punktem re­­kru­­ta­­cy­j­nym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu:4 464 654,78 zł

Kwota do­­fi­­na­n­so­­wa­­nia z Unii Eu­­ro­­pe­j­skiej: 3 794 956,56 zł.