Pokonać bezdomność

Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” re­ali­zu­je program „Pokonać bez­dom­no­ść” Jest to program wsparcia dla osób bez­dom­nych po­le­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu działań in­ter­wen­cyj­nych i ak­ty­wi­zu­ją­cych dla osób bez­dom­nych. Miejscem udzie­le­nia wsparcia jest teren miasta Biel­ska­-Bia­łej oraz Cieszyna. W Biel­sku­-Bia­łej pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia stre­etwor­kin­go­we, skie­ro­wa­ne do osób bez­dom­nych prze­by­wa­ją­cych w prze­strze­ni pu­blicz­nej.  Osoby w kryzysie bez­dom­no­ści …

Nowy START

„Nowy START” Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Wałowej 4 w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Go­spo­dar­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Zamkowa 3A/1 Okres re­ali­za­cji: 01.08.2019 – 31.07.2021 Cel projektu: wzrost ak­tyw­no­ści spo­łecz­no­-za­wo­do­wej oraz zdol­no­ści do za­trud­nie­nia 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem …

Lepszy Ty

„Lepszy Ty” Projekt re­­a­li­­zo­­wa­­ny przez Fundację Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­­szy­­nie przy ul. Wałowej 4 w par­t­ne­r­stwie ze Sto­­wa­­rzy­­sze­­niem Wspie­­ra­­nia Ini­­cja­­tyw Go­­spo­­da­r­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­­szy­­nie przy ul. Zamkowa 3A/1 Okres re­­a­li­­za­­cji:01.01.2021 – 30.06.2023 Cel projektu:: wzrost ak­tyw­no­ści spo­łecz­no­-za­wo­do­wej oraz zdol­no­ści do za­trud­nie­nia 200 osób (110 K, 90 M) tym …

Projekt Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Tech­no­lo­gicz­ne współ­fi­nan­so­wa­ny jest z Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Rozwoju Re­gio­nal­ne­go w ramach III Osi prio­ry­te­to­wej Wsparcie in­no­wa­cji w przed­się­bior­stwach, Dzia­ła­nie: 3.3. Wsparcie promocji oraz in­ter­na­cjo­na­li­za­cji in­no­wa­cyj­nych przed­się­biorstw Programu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zre­ali­zo­wa­ny w latach 2018-2023.

Ogród Inicjatyw

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ulicy Wałowej 4. Okres re­ali­za­cji: 01.07.2021 – 31.12.2021 Miejsce re­ali­za­cji: Teren siedziby Fundacji przy ul. Wałowej 4 w Cie­szy­nie Cel projektu: Zwięk­sze­nie za­an­ga­żo­wa­nia 70 miesz­kań­ców Cieszyna w bu­do­wa­nie wspól­ne­go „Ogrodu Ini­cja­ty­w” oraz wy­pra­co­wa­nie 2 nowych ini­cja­tyw lo­kal­nych. Adresaci projektu: bez­po­śred­nia grupa docelowa to 60 …