Projekt Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Tech­no­lo­gicz­ne współ­fi­nan­so­wa­ny jest z Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Rozwoju Re­gio­nal­ne­go w ramach III Osi prio­ry­te­to­wej Wsparcie in­no­wa­cji w przed­się­bior­stwach, Dzia­ła­nie: 3.3. Wsparcie promocji oraz in­ter­na­cjo­na­li­za­cji in­no­wa­cyj­nych przed­się­biorstw Programu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zre­ali­zo­wa­ny w latach 2018-2023.