Wsparcie OWES obszaru bielskiego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM” utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.