Ogród Inicjatyw

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ulicy Wałowej 4.

Okres re­ali­za­cji: 01.07.2021 – 31.12.2021

Miejsce re­ali­za­cji: Teren siedziby Fundacji przy ul. Wałowej 4 w Cie­szy­nie

Cel projektu: Zwięk­sze­nie za­an­ga­żo­wa­nia 70 miesz­kań­ców Cieszyna w bu­do­wa­nie wspól­ne­go „Ogrodu Ini­cja­ty­w” oraz wy­pra­co­wa­nie 2 nowych ini­cja­tyw lo­kal­nych.

Adresaci projektu: bez­po­śred­nia grupa docelowa to 60 osób (35K, 25M) miesz­kań­ców miasta Cieszyna w wieku 16+ bez górnej granicy wieku. Wszyscy chętni miesz­kań­cy Cieszyna, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem osób nie­peł­no­spraw­nych, za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym, seniorów oraz osób młodych od 16 lat. Grupa min. 50 uczest­ni­ków będzie głównym członem projektu i będzie mieć moż­li­wość uczest­nic­twa w warsz­ta­tach rze­mieśl­ni­czych oraz pro­wa­dze­nia re­wi­ta­li­za­cji ogrodu. Prze­wi­dzia­no także udział osób po­śred­nio za­an­ga­żo­wa­nych w re­ali­za­cję (rodziny uczestniczek/uczest­ni­ków) oraz od­bior­ców efek­tó­w/re­zul­ta­tów projektu.

Dzia­ła­nia:

 1. Warsz­ta­ty rze­mieśl­ni­cze:
 • warsz­ta­ty ple­cion­kar­skie
 • warsz­ta­ty przy­rod­ni­czo­-zie­lar­skie
 • warsz­ta­ty rzeź­biar­skie
 • warsz­ta­ty sto­lar­skie
 1. Wy­pra­co­wa­nie co najmniej 2 ini­cja­tyw lo­kal­nych realnych do wdro­że­nia po za­koń­cze­niu projektu.
 2. Re­wi­ta­li­za­cja ogrodu.
 3. Otwarcie „Ogrodu Ini­cja­ty­w”.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:

 1. Efekt bez­po­śred­ni: zbu­do­wa­nie ogrodu, in­te­gra­cja i za­cie­śnie­nie więzi uczest­ni­ków projektu, zwięk­sze­nie ich kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i rze­mieśl­ni­czych, wy­pra­co­wa­nie wspólnie z uczest­ni­ka­mi 2 ini­cja­tyw lo­kal­nych.
 2. Efekt pośredni: stwo­rze­nie prze­strze­ni dla po­zo­sta­łych miesz­kań­ców, którzy zyskają miejsce do in­te­gra­cji
  i or­ga­ni­za­cji różnych wydarzeń (eventy, gry, zabawy, spo­tka­nia, zielone przed­szko­le, letni klub seniora, weekendy dla rodziny itp.)

Udział w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY, za­in­te­re­so­wa­nych do wzięcia w nim udziału za­pra­sza­my do kontaktu z biurem re­kru­ta­cyj­nym pod nr tel.  501 771 619 lub mailowo biu­ro­@fun­da­cja­by­cra­zem.pl.

Sfi­nan­so­wa­no przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go ze środków Programu Fundusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021-2030.

www.niw.gov.pl

Aby wziąć udział w re­kru­ta­cji pobierz i uzu­peł­nij za­łą­czo­ny for­mu­larz i wyślij go na adres e-mail jadwiga.gaz­da­@fun­da­cja­by­cra­zem.pl