Polityka prywatności

Polityka pry­­wa­t­no­­­ści

Pry­­wa­t­ność i bez­­pie­­cze­ń­stwo danych Klientów Fundacji Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „Być Razem” jest jednym z naszych prio­­ry­­te­­tów. Zależy nam, by nasi Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż za­­cho­­wu­­jąc naj­wy­ż­szą sta­­ra­n­ność, za­­gwa­­ra­n­tu­­je­­my by wszelkie po­­wie­­rzo­­ne nam dane i in­­fo­r­ma­­cje były prze­­twa­­rza­­ne wy­­łą­cz­nie zgodnie z ich prze­­zna­­cze­­niem i chro­­nio­­ne przed nad­u­ży­­cia­­mi. Za­­pe­w­nia­­nie ko­m­ple­k­so­­we­­go bez­­pie­­cze­ń­stwa oraz szeroko za­­kro­­jo­­na ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obo­­wią­­zek prze­­strze­­ga­­nia wymogów sta­­tu­­to­­wych i re­­gu­­la­­cy­j­nych – to także wyraźne świa­­de­c­two jakości naszych usług kie­­ro­­wa­­nych do Klientów i pra­­co­w­ni­­ków. Dlatego też w fundacji wy­­zna­­czo­­ne zostały sta­n­da­r­dy w zakresie ochrony danych oso­­bo­­wych i pry­­wa­t­no­­­ści.

Głównym celem portalu www.welldone.co jest pre­­ze­n­to­­wa­­nie co­­dzie­n­nych in­­fo­r­ma­­cji zwią­­za­­nych z dzia­­ła­l­no­­­ścią fundacji, a także udo­­stę­p­nia­­nie wsze­l­kich innych treści i usług zwią­­za­­nych z jej branżą.

Fundacja Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „Być Razem” – ad­­mi­­ni­­stra­­tor portalu www.welldone.co nie wy­­ko­­rzy­­stu­­je portalu www.welldone.co do gro­­ma­­dze­­nia danych oso­­bo­­wych uży­t­ko­w­ni­­ków.

Portal www.welldone.co korzysta z plików „co­­o­kie­­s”, które po­­zwa­­la­­ją na za­­pa­­mię­­ta­­nie in­­fo­r­ma­­cji o pre­­fe­­re­n­cjach jego uży­t­ko­w­ni­­ków. Pliki cookies nie zbierają żadnych in­­fo­r­ma­­cji po­­zwa­­la­­jących na ide­n­ty­­fi­­ka­­cję po­­sz­cze­­gó­l­nych uży­t­ko­w­ni­­ków.

Fundacja Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „Być Razem” w pełni re­­spe­k­tu­­je prawo do pry­­wa­t­no­­­ści i ochrony danych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Zbiera wy­­łą­cz­nie in­­fo­r­ma­­cje o wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­niu ni­­nie­j­sze­­go portalu przez za­­pi­­sy­­wa­­nie do logów sy­s­te­­mo­­wych danych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych, takich jak data po­­łą­­cze­­nia z serwisem oraz adresu IP. In­fo­r­ma­­cje te są wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­ne do celów wy­­łą­cz­nie ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nych i sta­­ty­­sty­cz­nych i nie po­­zwa­­la­­ją na ide­n­ty­­fi­­ka­­cję po­­je­­dy­n­cze­­go uży­t­ko­w­ni­­ka.

Dane te prze­­cho­­wy­­wa­­ne są w spe­­cja­l­nej strefie bez­­pie­­cze­ń­stwa i mają do nich dostęp tylko i wy­­łą­cz­nie upo­­wa­ż­nio­­ne osoby związane z portalem www.welldone.co i zo­­bo­­wią­­za­­ne do za­­cho­­wa­­nia uzy­­ska­­nych in­­fo­r­ma­­cji w ta­­je­m­ni­­cy. Sto­­so­w­nie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świa­d­cze­­niu usług drogą ele­k­tro­­ni­cz­ną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Fundacja Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „Być Razem” może zostać zo­­bo­­wią­­za­­na do wydania in­­fo­r­ma­­cji za­­wa­r­tych w logach do­­stę­­po­­wych (w tym w szcze­­gó­l­no­­­ści numeru IP ko­m­pu­­te­­ra) organom państwa, upra­w­nio­­nym na pod­sta­­wie prawa, na potrzeby pro­­wa­­dzo­­nych przez nie po­­stę­­po­­wań.

Obszary portalu www.welldone.co, w których podanie danych oso­­bo­­wych jest nie­­zbę­d­ne z uwagi na ich cha­­ra­k­ter, takie jak sklep in­­te­r­ne­­to­­wy czy Kontakt, objęte są odrębną, spe­­cy­­fi­cz­ną dla danego obszaru polityką ochrony pry­­wa­t­no­­­ści.

Fundacja Rozwoju Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści Spo­­łe­cz­nej „Być Razem” jako ad­­mi­­ni­­stra­­tor portalu www.welldone.co nie ponosi od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści za politykę ochrony pry­­wa­t­no­­­ści innych stron in­­te­r­ne­­to­­wych, zarówno tych do­­stę­p­nych dla uży­t­ko­w­ni­­ków dzięki linkom umie­sz­czo­­nym na stronach portalu www.welldone.co, jak i tych, które umie­sz­cza­­ją linki do portalu www.welldone.co.

Powyższe zasady za­­cho­­wa­­nia po­­u­f­no­­­ści mogą ulec w przy­­szło­­­ści zmianom. O wsze­l­kich zmianach uży­t­ko­w­ni­­cy zostaną zawsze po­­i­n­fo­r­mo­­wa­­ni z wy­­prze­­dze­­niem.

Wszelkie pytania i uwagi do­­ty­­czą­­ce warunków ko­­rzy­­sta­­nia z portalu www.welldone.co można prze­­ka­­zać do nas ko­­rzy­­sta­­jąc z fo­r­mu­­la­­rza do­­stę­p­ne­­go w zakładce „Kontakt”.